User Tools

Site Tools


site5885

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5885 [2018/12/18 09:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Ngôi làng ở Nebraska, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cornlea </b> là một ngôi làng ở hạt Platte, Nebraska, Hoa Kỳ. Dân số là 36 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cornlea đã bắt đầu vào năm 1886 với tư cách là một bên trên đường sắt. của ngô &quot;, sẽ được chọn. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Cornlea ban đầu được xây dựng chủ yếu bởi người Công giáo Đức. <sup id="​cite_ref-CALMIT_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Thị trấn được thành lập như một ngôi làng vào năm 1902. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Một bưu điện được thành lập tại Cornlea vào năm 1887, và vẫn còn ở hoạt động cho đến khi nó bị ngừng vào năm 1989. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cornlea nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 40′51 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 34′3 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41.68083 ° N 97.56750 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41.68083; -97,56750 [19659018] (41,680732, -97,​567415). [19659019] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,09 dặm vuông (0,23 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ , 12 hộ gia đình và 10 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 400,0 người trên mỗi dặm vuông (154,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 13 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 144,4 mỗi dặm vuông (55,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của ngôi làng là 91,7% da trắng và 8,3% người Mỹ gốc Phi.  </​p><​p>​ Có 12 hộ gia đình trong đó 41,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 58,3% là vợ chồng sống chung, 8,3% có chủ nhà là nữ không có chồng, 16,7% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 16,7% là những người không phải là gia đình. 16,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,00 và quy mô gia đình trung bình là 3,30.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong làng là 38,5 tuổi. 27,8% cư dân dưới 18 tuổi; 8.4% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 19,5% là từ 25 đến 44; 36,1% là từ 45 đến 64; và 8,3% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 52,8% nam và 47,2% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 41 người, 14 hộ gia đình và 9 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 452,2 người trên mỗi dặm vuông (175,9 / km²). Có 15 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 165,5 mỗi dặm vuông (64,4 / km²). Trang điểm chủng tộc của làng là 100,00% màu trắng. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 2,44% dân số.  </​p><​p>​ Có 14 hộ gia đình trong đó 42,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,1% là vợ chồng sống chung, 7,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 28,6% không có gia đình. 28,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,93 và quy mô gia đình trung bình là 3,70.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 43,9% dưới 18 tuổi, 4,9% từ 18 đến 24, 26,8% từ 25 đến 44, 12,2% từ 45 đến 64 và 12,2% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 28 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 95,2 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 109,1 nam.  </​p><​p>​ Tính đến năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 33.750 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 35.833 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,250 so với $ 26,250 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là 9.627 đô la. Không có người dân và không có gia đình nào ở dưới mức nghèo khổ. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012/07/14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-CALMIT-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Cornlea,​ Platte County&​quot;​. <i> Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý đất tiên tiến </i>. Đại học Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 22 tháng 8 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Center+for+Advanced+Land+Management+Information+Technologies&​rft.atitle=Cornlea%2C+Platte+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.casde.unl.edu%2Fhistory%2Fcounties%2Fplatte%2Fcornlea%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Công ty đường sắt Chicago và Tây Bắc (1908). <i> Lịch sử về nguồn gốc của các địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. tr. 58. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=58&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA58&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Phillips, G. W. (1915). <i> Quá khứ và hiện tại của Hạt Platte, Nebraska: Kỷ lục về Giải quyết, Tổ chức, Tiến bộ và Thành tựu </i>. Clarke. tr. 342. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Past+and+Present+of+Platte+County%2C+Nebraska%3A+A+Record+of+Settlement%2C+Organization%2C+Progress+and+Achievement&​rft.pages=342&​rft.pub=Clarke&​rft.date=1915&​rft.aulast=Phillips&​rft.aufirst=G.+W.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DNAA1AQAAMAAJ%26pg%3DPA342&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hạt Platte&​quot;​. Lịch sử bưu chính Jim Forte <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 22 tháng 8 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Platte+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DNE%26county%3DPlatte&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornlea%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1325 ​ Cached time: 20181207083305 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.452 seconds ​ Real time usage: 0.561 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4484/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 71248/​2097152 bytes  Template argument size: 9008/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29427/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.197/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.05 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 498.914 1 -total ​  ​53.62% 267.494 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​31.89% 159.099 1 Template:​Infobox ​  ​19.12% 95.403 9 Template:​Cite_web ​  9.69% 48.331 1 Template:​Short_description ​  9.43% 47.070 1 Template:​US_Census_population ​  7.60% 37.940 3 Template:​Convert ​  5.74% 28.654 2 Template:​Coord ​  5.49% 27.398 13 Template:​Rnd ​  4.26% 21.264 1 Template:​Platte_County,​_Nebraska ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​124128-0!canonical and timestamp 20181207083304 and revision id 840443364 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Ba tiêu chí căn bản nhất cần ghi nhớ khi chọn mua kệ ti vi phòng khách 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Kệ ti vi</​strong>​ từ lâu đã là điểm nhấn ấn tượng trong không gian phòng khách gia đình bạn. Ngày nay, do cuộc sống của nhiều người luôn luôn bận rộn nên rất ít người có thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn đồ nội thất cho căn nhà của gia đình mình, vì thế rất nhiều khách hàng khi mua sản phẩm sau khi mua xong đều thấy không ưng ý với sản phẩm đã lựa chọn. Do đó, cần đảm bảo chắc các tiêu chí dưới đây trước khi chọn mua kệ ti vi cho không gian phòng khách gia đình mình bạn nhé.  <img class="​alignnone size-full wp-image-2768"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2018/​03/​ba-tieu-chi-can-ban-nhat-can-ghi-nho-khi-chon-mua-ke-ti-vi-phong-khach.-1.jpg"​ alt="​ba-tieu-chi-can-ban-nhat-can-ghi-nho-khi-chon-mua-ke-ti-vi-phong-khach. 1" width="​1429"​ height="​1429"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bài trí kệ ti vi</​em></​p> ​ <​ol> ​   <​li><​strong>​Kệ ti vi bền bỉ trong giá trị sử dụng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Thông thường, khách hàng hay chú trọng hơn đến mẫu mã và kích thước của kệ tivi mà không để ý nhiều đến độ chắc chắn của sản phẩm. Trên thực tế, đây mới thực sự là tiêu chí quan trọng nhất của một chiếc kệ ti vi đạt tiêu chuẩn. ​ Khi chọn kệ ti vi phòng khách, bạn nên chọn loại kệ có chân chắc chắn và bề mặt tương đối. Hãy đảm bảo rằng kệ tivi sẽ ăn khớp với chiếc máy thu hình bạn đang có hoặc có thể phù hợp ngay cả khi bạn “lên đời” tivi.  <ol start="​2"> ​   <​li><​strong>​Kệ ti vi tiện ích trong chức năng sử dụng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Một chiếc kệ ti vi đẹp chưa đủ đảm bảo về tiêu chuẩn bởi chưa chắc sản phẩm này đã mang lại sự tiện lợi cho bạn khi sử dụng. Yếu tố tiện lợi ở đây được hiểu là có thêm một số các chức năng khác để sử dụng như ngăn tủ lưu trữ đồ đạc, giá sách, chỗ để đồ lưu niệm. ​ Trong cuộc sống hiện đại với người dùng ít thời gian, yếu tố tiện lợi củcủa kệ ti vi cũng như mọi thiết kế nội thất khác được đánh giá rất cao. Nếu bạn không có nhiều thời gian vệ sinh, cũng không nên lựa chọn những mẫu kệ ti vi quá đơn giản. ​ <​strong>​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2769"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2018/​03/​ba-tieu-chi-can-ban-nhat-can-ghi-nho-khi-chon-mua-ke-ti-vi-phong-khach.-2.jpg"​ alt="​ba-tieu-chi-can-ban-nhat-can-ghi-nho-khi-chon-mua-ke-ti-vi-phong-khach. 2" width="​970"​ height="​646"​ /></​strong> ​ <ol start="​3"> ​   <​li><​strong>​Kệ ti vi có giá trị thẩm mỹ cao</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Đây là điều tất cả các gia đình đều mong muốn khi lựa chọn sản phẩm kệ ti vi phòng khách. Tùy vào sở thích và quan điểm mỗi người mà sẽ có những nhận định khác nhau về kệ tivi đẹp. Cái đẹp ở đây phải hài hòa, phù hợp được với tổng thể phong cách thiết kế nội thất phòng khách mà bạn hướng tới. ​ <​strong>​Kệ ti vi</​strong>​ từ lâu đã là điểm nhấn ấn tượng trong không gian phòng khách gia đình bạn. Ngày nay, do cuộc sống của nhiều người luôn luôn bận rộn nên rất ít người có thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn đồ nội thất cho căn nhà của gia đình mình, vì thế rất nhiều khách hàng khi mua sản phẩm sau khi mua xong đều thấy không ưng ý với sản phẩm đã lựa chọn. Do đó, cần đảm bảo chắc các tiêu chí trên trước khi chọn mua bạn nhé.  Thiết kế <​strong>​kệ ti vi</​strong>​ hiện nay rất phong phú, đa dạng, đem đến cho các gia đình nhiều sự chọn lựa. Song cũng chính sự đa dạng đó làm cho các gia đình băn khoăn không nên biết lựa chọn chiếc kệ ti vi nào cho hợp lí. Điều này rất đơn giản, bạn chỉ cần đưa ra một vài tiêu chí cơ bản như bài viết chúng tôi đã đề cập phía trên, tin chắc bạn sẽ chọn mua được chiếc kệ ti vi ưng ý nhất cho gia đình mình. 
 +Ba tiêu chí căn bản nhất cần ghi nhớ khi chọn mua kệ ti vi phòng khách </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site5885.txt · Last modified: 2018/12/18 09:46 (external edit)